Alapszabály

MAGYAR KISÁLLAT ORTOPÉDIAI EGYESÜLET az alapszabályát egységes szerkezetbe foglalva következőkben állapítja meg:ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ Az Egyesület neve:

MAGYAR KISÁLLAT ORTOPÉDIAI EGYESÜLET

 

Angol nyelvű elnevezés:

HUNGARIAN SMALL ANIMAL ORTHOPAEDIC ASSOCIATION

Német nyelvű elnevezés:

UNGARISCHE GESELLSCHAFT für KLEINTIER ORTOPEDIE

2.§.(1) Székhelye:

1087 Budapest, István u. 2.

(2) Működése kiterjed az ország egész területére.

3.§ (1) Az egyesület alapvetően non-profit jellegű szervezetként kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból, valamint céljai megvalósítása érdekében folytatott gazdasági tevékenységéből fedezi.

(2) Az egyesület a gazdasági tevékenységéből származó bevételeit céljai megvalósítására használja fel.

4.§. (1) Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet.

(2) Az Egyesület jogi személy.

AZ EGYESÜLET CÉLJA

5.§. (1) Az Egyesület tudományos céllal alakult meg, mint nevében is jelzi elsősorban az állatorvos-tudományon belül a kisállat ortopédiát, mint önálló tudományág elismertetését tekinti fő céljának.

(2) E cél érdekében felvállalja, hogy elősegíti és támogatja:

 1. a kisállat ortopédia, mint önálló tudományág elismertetésével kapcsolatos tevékenységet
 2. továbbképzések, kongresszusok szervezetését a kisállat ortopédia területén dolgozók tapasztalat cseréjének biztosítása és a szakmai színvonal folyamatos emelése céljából
 3. a nemzetközi társszervezetekkel való kapcsolatfelvételt, illetve a hazai klinikai gyakorlat bekapcsolódását a nemzetközi szakmai életbe
 4. a MOTESZ és egyéb humán társszervezetekkel való kapcsolatfelvételt, az embergyógyászatban sikerrel alkalmazott eljárások gyorsabb meghonosítása érdekében az állatgyógyászatban
 5. kutatómunka koordinálását
 6. a tagság klinikai tevékenységén keresztül az adat- és információgyűjtést az egyes örökletes jelleget mutató ortopédiai bántalmak hazai előfordulásáról
 7. szűrővizsgálati protokollok kialakítását és tenyésztői szervezetekkel történt egyeztetések után azok bevezetését az érintett fajtáknál az örökletes ortopédiai elváltozások visszaszorítására
 8. szűrővizsgálatok elvégzésének személyi és tárgyi feltételeinek kidolgozását, folyamatos ellenőrzését

(3) Az egyesület a céljai megvalósítása érdekében széleskörű tájékoztató tevékenységet kíván folytatni, mind az állatorvosok, mind a tenyésztők, mind pedig az állattartók körében.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

5.§. (1) Az Egyesületnek alapító tagjai, rendes tagjai és tiszteletbeli tagjai vannak.

(2) Alapító tagság feltétele az 5 évet meghaladó klinikai tevékenység, továbbá az alábbiak valamelyikének megléte:

 1. graduális vagy posztgraduális szakirányú oktatói tevékenység
 2. kisállat-gyógyász klinikus szak-állatorvosi diploma
 3. speciális csont- és izületsebészeti (A.O.) kurzus elvégzése
 4. szakirányú publikációs tevékenység hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban

(alapító tagok kizárólag az egyesület alapítása során az alapító okiratot az alakuló ülésen aláíró tagok)

(3) Rendes tagság feltétele:

 1. állatorvosi diploma
 2. szakirányú továbbképzésen való részvétel
 3. minimum 3 éves szakmai gyakorlat
 4. sikeres felvételi vizsga, mely az alapszabályban rögzített célok eléréséhez szükséges alapvető ismeretek meglétét igazolja (a vizsgát a pályázók évente egy alkalommal a közgyűlés által választott vizsgabizottság által meghatározott helyen és időben, előre kiadott tételsor alapján tehetnek)
 5. alapító okirat és egyesület szabályainak elfogadása

(4) Tiszteletbeli tag:

 1. A társaság céljaihoz kapcsolódó tevékenység kiemelkedően magas színvonalon művelő személy, aki részére a tagságot bármely tag javaslata az egyesület közgyűlése egyszerű többségű szavazattal alapítja és adományozza.
 2. A tiszteletbeli tag részt vehet az egyesület rendezvényein, de szavazattal nem rendelkezik.

(5) Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki a 5. § (1) – (4) bek. feltételeinek megfelel és az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

6.§. (1) Az egyesületi tagság megszűnik:

 1. a tag halálával,
 2. kilépéssel, amennyiben a tag írásban jelzi azt a egyesület vezetősége irányába
 3. kizárással, amennyiben a tagnak egy évet meghaladó tagdíj hátraléka keletkezik, vagy súlyos fegyelmi vétséget követ el mellyel az egyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti, vagy magatartásával egyéb módon méltatlanná válik az egyesületi tagságra

(A kizárás tekintetében a közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal dönt.)

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.§. (1) Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik (kivéve tiszteletbeli tagok), és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában.

(2) A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.

(3) Tisztségviselőnek bármelyik tag megválasztható.

8.§. (1) Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELÁK

9..§. (1) Az Egyesület szervezte:

 1. közgyűlés
 2. vezetőség
 3. ellenőrző testület

10.§. (1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

(2) A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább hét nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani.

(4) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada a cél megjelölésével – a vezetőséghez írásban eljuttatva - kéri.

11.§. (1) A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő jelen van.

(2) Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, de a tagság legalább 25%-a megjelent, és a megjelentek 50%-a + 1 fő elfogadja, akkor azonos napirendi pontokkal a közgyűlés eredeti időpontját követő 30 perc múlva a közgyűlés, mint megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben határozatképesen megtartható.

(3) A (2) bek. esetét kivéve a megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

12.§. (1) A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(2) A közgyűlés az elnököt, valamint tisztségviselőit titkos szavazással választja meg.

(3) A közgyűlés személyi kérdésekben titkos szavazással dönt.

13.§. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 1. az elnök, és a tisztségviselők megválasztása, éves beszámolójuk elfogadása
 2. az alapszabály, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása és módosítása
 3. az évi költségvetés megállapítása
 4. az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása.
 5. Tagdíj mértékének megállapítása
 6. Tagsági viszony megszüntetése

Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

14.§ A vezetőség:

(1) Az Egyesület ügyintéző szerve a vezetőség. Az egyesület vezetősége jogosult a közgyűlést nem igénylő egyesület működésével, működtetésével kapcsolatosan szükséges teendők ellátására.

(2) Az vezetőség jogai és kötelességei különösen

 1. a Közgyűlést bármikor összehívhatja, de köteles a közgyűlés összehívására az alapszabály szerint.
 2. az egyesület vagyonával gazdálkodik, melynek során:
 3. a kiadások számláit ellenőrzi
 4. megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
 5. harmadik személyekkel való szerződések megkötése
 6. a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell
 7. a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie
 8. az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése
 9. beszámol a Közgyűlésnek tevékenységéről
 10. közgyűlés minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnök és további erre kijelölt (a döntés meghozatalában részt vett) két tag
 11. a közgyűlés által hozott határozatokat nyilvántartja, köteles a közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

(3) A vezetőség három tagból áll: az elnök, alelnök és a titkár. A vezetőség tagjait a közgyűlés 3 évre választja, legfeljebb egymást követően két időszakra újra választhatóan.

(4) Az elnök:

 1. ellátja az egyesület képviseletét.
 2. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnök kezeli. Az Elnök jogosult a tagok közül bárkit egyéb adminisztrációs és szakmai teendők ellátásával megbízni.
 3. Két közgyűlés közötti időben az Elnök dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe.
 4. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnök köteles beszámolni.
 5. Az Elnök jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.
 6. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

(5) A titkár az egyesület gazdasági és adminisztratív ügyeit intézi, ellátja az egyesület pénztárosi teendőit.

(6) Az egyesület bankszámlája fölötti rendelkezéshez az elnök, vagy az általa pénzintézetnél rendelkezési joggal felruházott egyesületi tisztségviselő aláírása szükséges.

(7) Az egyesület képviselője (Elnök) és megbízottai részére díjazás állapítható meg.

15.§ Az ellenőrző testület:

(1) Az egyesület tevékenységének ellenőrzéséről az ellenőrző testület gondoskodik, mely 3 állandó tagból áll. Tagjait az egyesület közgyűlése választja az egyesület tagjai közül 3 év időtartamra. Az ellenőrző testület tagja nem lehet a vezetőség vagy más választott testület tagja.

(2) Az ellenőrző testület legfőbb feladata az egyesületi alapszabály betartásának, valamint az egyesület éves költségvetésének felhasználásának ellenőrzése.

(3) Az ellenőrzőtestület kizárólag a közgyűlésnek tartozik felelőséggel és beszámolási kötelezettséggel.

(4) Az ellenőrző testület tanácskozási joggal rész vehet a vezetőség ülésein.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

16.§. (1) Az Egyesület képviseletére az elnök jogosult oly módon, hogy az Egyesületet önállóan eljárva képviseli harmadik személyekkel szemben, illetve hatóságok előtt.

(2) Az Elnök –évi rendes közgyűlésen megtett beszámolási kötelezettséggel- önállóan rendelkezik az Egyesület vagyona és számlái felett is.

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

17.§. A tagok által befizetett, - az éves rendes közgyűlésen meghatározott összegű - tagdíjakból befolyt összeg, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés, illetve az esetleges gazdálkodásból befolyt bevétel az Egyesület vagyonát képezi.

18.§. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

19.§ Az Egyesület elsősorban a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel, illetve saját szükség szerint önálló gazdasági tevékenység folytatásával gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

20.§. Az egyesület bevételeit az Egyesület elsősorban az egyesület működése során felmerülő ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

21.§. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelősek.

22.§. Az egyesület megszűnése esetén vagyonát a Magyar Klinikus Állatorvosok Társaságának adja át a zárómérleg elkészítése után.

23.§. (1) Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti nyilvántartásokat és üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni.

(2) Az üzletév végével az egyesület képviselője az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít, melyeket az évi rendes közgyűlésen a tagokkal ismertet.

24.§. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat kereshet, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

25.§. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

26.§. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

Ezt az alapszabályt az Egyesület 2007. január 13. napján megtartott közgyűlésén fogadta el.

Budapest, 2007. január 13.

Elnök aláírása:

Hitelesítő tagok aláírása:

Ellenjegyezte: